Hírek

 

2014. július 10-én ütemezett igazgatósági ülés megtartására került sor. Az ülésen a megtárgyalt témák között kiemelt figyelmet kapott a tagi kintlévőség helyzete. Sajná-latos módon a kintlévőség növekedése nem állt meg, az pedig nem vigasztaló, hogy ezzel a tendenciával társ lakásszövetkezeteink is „küszködnek”. A kintlévőség meg-határozó része az ún. közös költség befizetésének elmaradása, mely számszerűen (a szövetkezet egészére vetítve) :

2013. 06. 30. - 1.132.727 Ft.

2014. 06. 30. - 1.293.014 Ft.

Ezen túl további kintlévőség a jelentős fizetési elmaradással rendelkezőkkel kapcso-latban a jogszabályok által lehetőségre álló illetve kötelező jelleggel teendő intézke-dések – röviden : behajtási költségek – által felmerülő további összeg, mely 2014. 06. 30-án 225.530 Ft. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ezekkel az elmaradásokkal az adott lakóközösség vagyona csökken !

Természetesen az Igazgatóság nem csak a fizetési kötelezettség törvényi érvényesí-tése útján és érdekében tesz intézkedéseket, hanem nyitott az átmeneti fizetési ne-hézséggel küzdő tagjaink megsegítése érdekében kölcsönösen előnyös kompromisz-szum (pld. részletfizetés) megkötésére is. Meg kell ismételni : fő feladatunk a teljes közösség érdekeinek képviselete, nem lehet szemet hunyni a többség érdekeit sértő magatartás fölött, ugyanakkor folyamatosan törekszünk a közös érdek és az egyéni problémákból eredő konfliktusok feloldására..

Éppen ezért az Igazgatóság a szövetkezet elnöke javaslatára megtárgyalta és támo-gatta azt az elképzelést, amelynek lényege, hogy szabálykövető tagjaink pontossá-gát, felelősségérzetét ismerje el. Ennek példája a rendőrhatóság által alkalmazott eseti eljárás, amikor egy-egy intézkedés keretében nem csak szankcionál, hanem a jogkövető állampolgárokat jutalmazza, még ha jelképes formában is. A szerény lehe-tőségek között ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni tagtársaink irányába egy saját, „szövetkezeti akció” formájában.

A végleges és konkrét döntésről tájékoztatjuk tagtársainkat honlapunkon, illetve a szükséges információkhoz hozzájuthatnak irodánkban is !

További hírek