A LAKÁSSZÖVETKEZETEKRŐL - ÁLTALÁNOSSÁGBAN

A lakásszövetkezetek már a '60-as években működtek, csakúgy, mint érdekképviseletük, az akkor már működő szövetkezetek országos szövetségek keretein belül. Lényegében a (tanácsi értékesítésű) szövetkezeti lakások piacra kerülésével egy időben létrejövő érdekképviselet egy sajátos szövetkezeti formát eredményezett: a lakásszövetkezet tagjai a szövetkezeti tulajdonban álló épület lakásaiban magántulajdont szerezhettek. A '70-es és a '80-as évek nagy volumenű lakásépítési programjai eredményeként közel 1300 lakásszövetkezet jött létre, mintegy 300.000, általuk kezelt lakással.

Az 1990-ben bekövetkező történelmi változások, ennek következtében a politikai és gazdasági átrendeződésnek értelemszerű következménye lett a lakásszövetkezetek tevékenységében bekövetkező átalakulás. Egyrészt az addig főosztályi szinten szerveződő lakásszövetkezeti érdekképviselet 1990. májusában a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ) néven újjáalakult, egyben önálló ágazati érdekképviseleti tevékenységet kezdett. Ennek következtében – önkéntes társulás elve alapján - a megyei szövetségeken keresztül csaknem valamennyi Magyarországon működő lakásszövetkezeti ágazatba tartozó építő és fenntartó lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, üdülő és műhelyszövetkezet az új érdekképviselet tagjává vált.

Az elmúlt időszakra jellemző a meglehetősen ellentmondásos fejlődés. Általánosságban megállapítható, hogy az infláció alakulása, a megváltozott jövedelemviszonyok a lakásszövetkezeti építést gyakorlatilag teljesen visszavetették, a hangsúly a karbantartás, felújítás hatékony megvalósítására helyeződött át. Új elemként jelent meg ez a sajátos kihívás, valamint az, hogy a lakásprivatizáció következtében a társasházak száma radikális növekedést mutatott. A bekövetkező változások hatására 1999-ben a LOSZ országos küldöttgyűlése úgy határozott, hogy tevékenységi körébe a társasházi érdekérvényesítést is beiktatja, így a szövetség új nevet kapott, Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége, megtartva a korábbi logót és rövidített elnevezést.

A lakásszövetkezetek – valamint társasházak – napjainkban a kialakított jogszabályi szabályozásnak megfelelően, azoknak eleget téve folytatják tevékenységüket.

Összefoglalva a korábbi gondolatokat ki kell emelni, a lakásszövetkezet egy sajátos szervezet, nem szövetkezet, nem gazdasági társaság és nem is társasház! A lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok az elmúlt évtizedekben számtalanszor változtak, a korábbi időszakban a szövetkezetekkel együtt kezelték őket. Ezzel szemben a jelenlegi, lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény már egyértelműen határozza meg jogi státusát. Ez egy más, egy külön kategória. Meg kell jegyezni, hogy – hasonló jogi szabályozás ellenére - a társasházzal szemben számos előnnyel rendelkezik: több épületet, kezel, fog össze egyszerre, ezáltal saját alkalmazottai révén nem kell társasházkezelő szervezetet megbíznia a működtetés érdekében. A döntéshozatal egyszerűbb és hatékonyabb lehet, mint egy társasházban, sőt, jogi személyként pedig akár vállalkozási tevékenységet is folytathat – ami nem lehetőség a társasházak esetében.

 

AZ „ÚJ OTTHON” LAKÁSSZÖVETKEZETRŐL

A nyírbátori „Új Otthon” Lakásszövetkezet – a „hőskorszakot” követően - jelenlegi formájában, helyen és a jogi szabályozásnak megfelelően 1990. január 11 óta működik. Változó volt az eltelt időszakban a szövetkezet által kezelt lakásállomány, jelenleg 495 lakás (45 lépcsőház) karbantartásáról illetve felújításáról gondoskodunk a tulajdonosi (tagi) igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. Természetesen nyitottak vagyunk további lakóközösségek jelentkezésére és csatlakozására szervezetünkhöz az önkéntes társulás elve alapján, hiszen éppen ezek az alapelemei működésünknek : az önkéntesség, a demokrácia, az önkormányzatiság érvényesülése (érvényesítése) közösségünkben. Minderre jó példát jelentenek a Váci M., Krúdy, Kenyérmező, a Fáy úton valamint a Munkácsy sétányon lévő, a szövetkezet kezelésében lévő lakások.

Lakásszövetkezetünk munkáját 5 tagú igazgatóság irányítja, tagjai közül került megválasztásra az igazgatóság elnöke. Munkájukat 3 tagú felügyelő bizottság segíti, valamennyi tisztségviselő tiszteletdíj ellenében végzi feladatát. A jelenlegi tisztségviselők megválasztására a 2013. november 21-én megtartott küldöttgyűlésünkön került sor, a megválasztottak valamennyien szövetkezetünk tagjai is egyben. A mindennapos feladatokat 2 fős apparátus végzi a szövetkezet elnöke irányításával és vezetésével.

Folyamatosan törekszünk érdekképviseletünkkel, a LOSZ–al (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége) való szakmai kapcsolattartásra, ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy kapcsolatunk kiegyensúlyozott.

Másik fő terület a vezetőség részéről hogy minél nagyobb hangsúlyt a fektessünk tulajdonostársainkkal, tagjainkkal való kapcsolattartásra, tájékoztatásukra. Ennek több területe van, mellyel kapcsolatban elfogadott, és a gyakorlatban alkalmazható koncepcióval rendelkezünk:

  • A napi ügyintézés során a tagok részéről felmerülő problémák feltárása, gyors és hatékony megoldása, a problémamegoldás kapcsán jelentkező visszajelzések felmérése, értékelése

 

  • A lépcsőházi megbízottainkkal, küldötteinkkel a jelenleg is meglévő pozitív kapcsolat fenntartása, a szervezőmunka, a tulajdonosi érdekképviselet, a közös gondolkodás érdekében folyamatos, kétoldalú információcsere, bevonásuk az „ad hoc” jellegű valamint előre tervezett feladatokba, folyamatokba

 

  • A szövetkezet működésével kapcsolatos információk elérhetőségének biztosítása a hagyományos formákon túl egyéb lehetőségek felhasználásával. A fő elv: bármikor, bárhonnan elérhetőek legyünk - erre nyújt plusz lehetőséget honlapunk, nem „csak” tagjaink részére. Szívesen várjuk ötleteikkel, támogató érdeklődésükkel a honlapunkat böngészőket, vállalkozókat, vállalkozásokat is

 

Az „Új Otthon” Lakásszövetkezet alapszabálya előírja, hogy évenként egy alkalommal a Szövetkezet Vezetése az elvégzett munkáról köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek. A küldöttgyűlést megelőzően részközgyűlések megtartásra kerül sor. A tárgyévi részközgyűléseken részben megerősítették tisztségükben a bizalmiakat, illetve küldötteket, továbbá újak megválasztására is sor került. Összességében megállapítható. hogy a tulajdonosi érdekképviselet érvényesül szövetkezetünkben, hiszen a közösségek túlnyomórészt rendelkeznek az érdekeik képviseletével lépcsőházi megbízottal illetve küldöttel.

A szövetkezet gazdálkodása a nehéz gazdasági körülmények ellenére is eredményes és kiegyensúlyozott, így nem volt indoka a tagi hozzájárulás emelésének, likviditási probléma nem jelentkezett. Érvényesültek gazdálkodásunk vonatkozásában az alapvető gazdálkodási elvárások mind a szövetkezet egésze, mind a lépcsőházak vonatkozásában : a megfontoltság, az előrelátó tervezés, továbbá megfelelő tartalék képzése az év folyamán jelentkező egyéb feladatok megoldására.

Feladataink jelentős részét a rendszeres karbantartási és hibaelhárítási valamint korszerűsítési munkák valamint azok koordinálása tölti ki, melyek egy része – pld. galamb elleni védekezés - gyakorlatilag meghaladja a lakóközösség lehetőségeit, ezek komolyabb, városi szintű beavatkozást és segítséget igényelnek. Annál is inkább, mivel ez az állapot nem „csak” a szövetkezeti kezelésű lakások gondja, hanem valamennyi panelban élő társunké.

A napi jellegű feladatokon túl természetesen meghatározó feladat a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, lehetőség esetén tulajdonos társaink segítése igénybevételük érdekében. Szerencsés helyzetben vagyunk, a korábbi ún. panel programok által minőségi fejlesztésben részesült közösségünk, azonban további fejlesztésekre, korszerűsítésekre a lehetőség a továbbiakban is adott.

Szeretnénk, ha az épület biztosítások révén a tulajdonosok mind nagyobb – anyagi - biztonságban érezhetnék magukat természeti, műszaki vagy egyéb okból bekövetkező káresemény kapcsán. Ebben az irányban jó úton haladunk, elsődleges cél a teljes „lefedettsége” ingatlanjainknak. Másik cél a szolgáltatás minősége szempontjából minél kedvezőbb feltételek elérése, kiegészülve egy zökkenőmentes, biztonságos ügyintézéssel.

Lakásszövetkezetünk kiemelt feladatnak tekinti a kintlévőségek kezelését, elsődleges ok a közös tulajdonosi érdek védelme, képviselete. Sajnálatos, hogy – egyfajta általános tendenciaként - az ellehetetlenült anyagi helyzetük miatt, vagy egyéb okokból sokan nem, vagy csak „rapszodikus” módon fizetik a közös költséget. Ez alól lakásszövetkezetünk sem kivétel, azonban minden esetben törekszünk – személyre szabottan – a jogszabályi feltételek figyelembevételével, a tulajdonosok érdekeinek érvényesítésén túl az átmenetileg nehéz helyzetbe került tagjaink fizetési nehézségein könnyíteni (részletfizetés, stb.).

Közös feladataink megoldása érdekében fontosnak tartjuk a városi önkormányzattal valamint a területileg érintett önkormányzati képviselőkkel való kapcsolattartást, akik hatékonyan segíthetik a szövetkezeti (tulajdonosi) érdekek támogatását.

 

Kérjük a lakótársakat, segítsék munkánkat tanácsaikkal, véleményükkel, illetve személyes közreműködésükkel is !